Biblioteka Słó - Wtedy W Lonszscu
27. Przegląd Książki Krajoznawczej i Tuystycznej,

27. Przegląd Książki Krajoznawczej i Tuystycznej,

27. Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Udostępnij

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów  27 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Więcej informacji oraz regulamin Przeglądu na stronie http://www.przegladksiazki.pl/

Zgłoszenia przyjmujemy  do 10 listopada 2018 roku, zaś uroczysty finał będzie miał miejsce  w czasie Tour Salonu Międzynarodowych Targów Poznańskich  w dniach 1-3 lutego 2019 roku. 

27 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ TARGI REGIONÓW I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
TOUR SALON POZNAŃ 2019

 I. Informacje ogólne

1.Organizatorami XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, zwanego dalej Przeglądem, są:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego działają Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Centralna Biblioteka PTTK, Oddział Poznański PTTK i Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych.

2. Celem Przeglądu jest promocja wartościowych publikacji krajoznawczych i turystycznych, dotyczących Polski i ukazujących się na rynku księgarskim w dowolnym języku.

3. Przegląd objęty został patronatami:

 • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka,
 • Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
 • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

4. Przegląd towarzyszyć będzie XXX Targom Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, które odbędą się w Poznaniu w dniach 1-3 lutego 2019 r.

5. Zgłoszone do Przeglądu wydawnictwa prezentowane będą na wystawie, podczas XXX Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2019.

Regulamin Przeglądu

1. Przegląd składa się z dwóch części:

 • a) konkursu na najlepsze wydawnictwa,
 • b) wystawy zgłoszonych wydawnictw.

2. W Przeglądzie mogą wziąć udział:

 • wydawcy literatury krajoznawczej i turystycznej,
 • autorzy,
 • związki twórcze,
 • organizacje społeczne.

Każdy zgłaszający może przedstawić dowolną liczbę publikacji wydanych w latach 2017–2018, bez względu na format i liczbę tomów. Z udziału w Przeglądzie wyłączone są publikacje nagrodzone w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

3. Do Przeglądu kwalifikowane będą publikacje dotyczące obszaru Polski w granicach historycznych. Oceniane będą też publikacje dotyczące obszarów przygranicznych, jeżeli stanowią geograficzną lub regionalną całość (euroregiony).

4. Publikacje są zgłaszane i oceniane w następujących kategoriach:

 • Publikacje są zgłaszane i oceniane w następujących kategoriach:
 • a) albumy krajoznawcze,
 • b) przewodniki,
 • c) monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,
 • d) mapy i atlasy,
 • e) wydawnictwa dla dzieci,
 • f) informatory krajoznawcze.

5. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie do 10 listopada 2018 pisemnego zgłoszenia wraz z jednym egzemplarzem publikacji na adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Centralna Biblioteka
Ul. Senatorska 11
00-075 WARSZAWA
z dopiskiem: XXVII Przegląd
Tel. +48 831 80 65
Kom. 519 855 503
przegladksiazki@przegladksiazki.pl

oraz uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł za każde wydawnictwo zgłoszone w kategoriach wymienionych w pkt. 4a-e lub 25 zł za zgłoszenie w kategorii wymienionej w pkt 4f.

6. Zgłoszenie, którego formularz dostępny jest na stronie www.przegladksiazki.pl, powinno zawierać:

 • a) pełną nazwę zgłaszającego, adres z kodem pocztowym, NIP, telefon, adres e-mail i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów z organizatorami Przeglądu,
 • b) wykaz zgłaszanych publikacji, obejmujących następujące dane: autor, tytuł, miejsce i rok wydania, liczba tomów, kategoria konkursu, do jakiej zgłaszana jest publikacja.
 • c) kopię dowodu wpłaty kwoty wpisowego.

7. Opłatę za udział w Przeglądzie należy wpłacić na rachunek:

Oddział Poznański PTTK
Stary Rynek 89/90
61-773 Poznań
PKO BP 50 1020 4027 0000 1902 0323 2196
z dopiskiem: XXVII Przegląd

8. W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie, zgłoszone wydawnictwa nie będą oceniane.

9. Członkowie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członkowie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych oraz regionalne pracownie krajoznawcze PTTK mają prawo do bezpłatnego zgłoszenia do udziału w konkursie nie więcej niż dwóch publikacji, pod warunkiem dołączenia wyczerpującego uzasadnienia.

10. Zgłaszający przesyłają publikacje na swój koszt, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.

11. Zgłoszone publikacje oceni oraz wybierze laureatów jury złożone z krajoznawców, znawców sztuki edytorskiej i kartografów (z wyłączeniem autorów i wydawców zgłoszonych publikacji). Za przebieg prac jury odpowiada przewodniczący, zaś funkcję sekretarza pełni komisarz przeglądu. Jury ma prawo do nieprzyznawania wszystkich wyróżnień regulaminowych.

12. Przedmiotem oceny będzie przede wszystkim krajoznawcza zawartość publikacji, forma prezentacji walorów opisywanego terenu oraz poziom edytorski nadesłanych publikacji, w szczególności:

a) w zakresie walorów treściowych:

 • jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
 • język i styl wypowiedzi,
 • użyteczność (zasób oraz pojemność informacji krajoznawczej i turystycznej),

b) w zakresie sztuki edytorskiej:

 • opracowanie graficzne i estetyczne,
 • staranność opracowania edytorskiego (adiustacja, obróbka ilustracji, redakcja techniczna),
 • jakość poligrafii.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania z konkursu publikacji, które nie noszą cech literatury krajoznawczej i turystycznej lub nie spełniają warunków regulaminu. W tym przypadku wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

14. Laureaci otrzymują dyplomy i statuetki honorowe nadane wspólnie przez marszałka Województwa Wielkopolskiego, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przyznawane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach. Przewidywane jest również przyznawanie nagród i wyróżnień ufundowanych przez organizacje oraz instytucje związane z krajoznawstwem i turystyką. Kryteria i sposób ich przyznawania określa fundator. Uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień nastąpi w czasie TOUR SALONU 2019

15. Regulamin Przeglądu dostępny jest na stronach internetowych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego www.pttk.pl i Przeglądu www.przegladksiazki.pl

III. Postanowienia końcowe

 • Werdykt prac jury zostanie opublikowany na stronie www.przegladksiazki.pl w ciągu 10 dni od daty posiedzenia. Uczestnicy Przeglądu otrzymają katalog z wynikami Przeglądu oraz spisem wydawców
  i wszystkich publikacji uczestniczących w Przeglądzie.
 • Organizatorzy przewidują promocję konkursu w mediach z wykorzystaniem publikacji zgłoszonych do udziału w Przeglądzie.
 • Przesłane publikacje po Przeglądzie przekazane zostaną do zbiorów bibliotecznych Centralnej Biblioteki PTTK im. K. Kulwiecia w Warszawie, gdzie będą udostępniane na ogólnie przyjętych zasadach.

Warszawa – Poznań, czerwiec 2018 roku.

 

 

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się