A to moja bajka właśnie,

A to moja bajka właśnie,

A to moja bajka właśnie… kolejna edycja konkursu

Udostępnij

Od sześciu lat stałym elementem programu Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży "Dobre Strony" jest także ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży „A to moja bajka właśnie…” na napisanie autorskiej bajki lub baśni.

Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem – w 2016 roku nadesłano ponad 6000 prac! Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a ich bajki zostają wydane w postaci książki pt. „A to moja bajka właśnie…”, która ma premierę rok później podczas kolejnej edycji targów.

Nagrodą Główną w każdej z kategorii wiekowych są wakacje: 12-dniowy pobyt w Zamku w Gniewie (woj. pomorskie) w terminie 24.07 – 04.08.2017 na kolonii Szkoła Czarodziejów lub Szkoła Tropicieli Queverton (do wyboru przez zwycięzcę). Nagroda obejmuje: noclegi, wyżywienie, udział w zajęciach i imprezach, pakiet uczestnika. Nagroda nie obejmuje: kosztów transportu oraz wycieczek fakultatywnych.
Szkoła Czarodziejów / Szkoła Tropicieli Queverton to kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, fanów literatury i filmu fantasy, organizowane w polskich zamkach i pałacach. Queverton to „rzeczywista kraina fantasy”, posiadająca własne legendy, terytorium, bohaterów. Program kolonii posiada szeroki wachlarz zajęć i fabularyzowanych imprez wieczornych, których tematyka zaczerpnięta jest z najbardziej popularnych wśród dzieci i młodzieży książek i filmów (Harry Potter, Władca Pierścieni, Zwiadowcy, Opowieści z Narni itp.).
Sponsor: QUBUS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
www.szkolaczarodziejow.pl, www.szkolatropicieli.pl


Re­gu­la­min kon­kursu 'A to moja bajka wła­śnie...'

 1. Wrocławski Dom Literatury – organizator 8. Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY o­gła­sza szóstą edycję ogólnopolskiego kon­kursu „A to moja bajka wła­śnie...” na na­pi­sanie au­tor­skiej bajki lub baśni. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
 2. Prace w for­mie e­lek­tro­nicz­nej na­le­ży prze­słać do 10 kwietnia 2017 r. na adres Or­ga­ni­zatora (patrz punkt 6).
 3. Jury o­ce­nia­jąc prace weź­mie pod uwagę: u­mie­jęt­ność za­sto­sowania kon­wen­cji bajki i baśni, o­ry­gi­nal­ność i po­praw­ność ję­zy­ko­wą.
 4. Na­gro­dami w kon­kursie „A to moja bajka wła­śnie…” są:
  – Nagroda Główna: w każdej z kategorii wiekowych 12-dniowy pobyt w Zamku w Gniewie (woj. pomorskie) w terminie 24.07–04.08.2017 na kolonii Szkoła Czarodziejów lub Szkoła Tropicieli Queverton (do wyboru przez zwycięzcę). Nagroda obejmuje: noclegi, wyżywienie, udział w zajęciach i imprezach, pakiet uczestnika. Nagroda nie obejmuje: kosztów transportu oraz wycieczek fakultatywnych,
  – czytniki e-book,
  – opublikowanie tekstów laureatów we wspólnej książce wydanej przez Wrocławski Dom Literatury.
 5. Celem Kon­kursu jest pro­mocja czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży w wieku szkolnym: pod­sta­wowym i gim­na­zjal­nym (do lat 16).
 6. Prace na­le­ży wy­słać pocz­tą e­lek­tro­nicz­ną (konkurs-bajka@domliteratury.wroc.pl) z in­for­ma­cją w te­ma­cie: Kon­kurs – „A to moja bajka wła­śnie” i podać nazwę szko­ły.
  Wa­run­kiem u­czest­nic­twa w kon­kursie i przyjęcia pracy jest podpisanie tekstu swo­imi da­nymi:
  a) imię i na­zwi­sko,
  b) wiek,
  c) klasa,
  d) nr szko­ły,
  e) imię i na­zwi­sko wy­cho­waw­cy klasy lub nauczyciela języka polskiego,
  f) telefon kontaktowy do nauczyciela zgłaszającego pracę ucznia oraz do rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 7. Wa­run­kiem przy­ję­cia pracy jest za­miesz­czenie klau­zuli „Wy­ra­żam zgodę na prze­twa­rzanie moich da­nych o­sobowych w celu re­ali­zacji o­bec­nego i przy­szłych pro­ce­sów kon­kursowych zgod­nie z Usta­wą o o­chronie da­nych o­sobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
 8. Bajka lub baśń nie może prze­kro­czyć 6 ty­się­cy zna­ków (ze spacjami).
  Z u­działu w Kon­kursie wy­klu­cza się u­czniów, któ­rych ro­dzi­ce lub człon­kowie ro­dzin są:
  a) pra­cow­ni­kami Wrocławskiego Domu Literatury,
  b) człon­ka­mi Jury,
  c) or­ga­ni­zatorami bio­rą­cy­mi bez­po­śred­ni u­dział w przy­go­towa­niu i pro­wa­dze­niu Kon­kursu.
 9. Uro­czy­ste o­głosze­nie wy­ni­ków Kon­kursu „A to moja bajka wła­śnie” na­stą­pi podczas 8. Wrocławskich Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY w czerwcu 2017 roku.
 10. Bajki muszą być o­ry­gi­nal­ne i au­tor­skie. Wszyst­kie prace ko­piowa­ne z sieci będą dys­kwa­li­fiko­wane.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Organizator uzyskuje również prawo do publikowania prac nadesłanych na konkurs (z podaniem imienia i nazwiska autora) w prasie, na stronach internetowych oraz innych publikacjach.
 12. Po­sta­nowie­nia koń­cowe:
  a) Re­gu­la­min ni­niej­szego Kon­kursu jest w biu­rze Wrocławskiego Domu Literatury, przejście Garncarskie 2, 50-107 Wro­cław oraz na stro­nie in­ter­neto­wej www.domliteratury.wroc.pl.
  b) Or­ga­ni­zator za­strze­ga sobie prawo zmia­ny Re­gu­la­minu, je­żeli nie wpły­nie to na zmia­nę wa­run­ków u­czest­nic­twa w Kon­kursie.
  c) W spra­wach nie­uregulo­wa­nych ni­niej­szym Re­gu­la­minem za­sto­sowanie znaj­dą od­powied­nie prze­pi­sy Ko­dek­su Cy­wil­ne­go.
  d) Na­de­słane na Kon­kurs dane o­sobowe u­czest­ni­ków będą prze­twa­rzane przez Or­ga­ni­zatora w ce­lach mar­ke­tin­go­wych zwią­za­nych z Kon­kursem oraz wy­ni­ka­ją­cych z u­sta­wy o pra­wie au­tor­skim i pra­wach po­krew­nych (Dz. U. 06.90.631), a w szcze­gól­no­ści w celu o­pu­bli­kowa­nie wy­ni­ków Kon­kursu.
  e) Dane o­sobowe u­czest­ni­ków Kon­kursu będą chro­nione zgod­nie z Usta­wą o Ochro­nie Da­nych Oso­bowych (DZ. U. 02.101.926). Uczest­nikowi przy­słu­guje prawo wglą­du do swo­ich da­nych o­sobowych oraz ich po­pra­wiania.
  f) Prze­sy­ła­jąc zgło­sze­nie za po­śred­nic­twem pocz­ty e­lek­tro­nicz­nej, Uczest­nik po­twier­dza, że wy­ra­ża zgodę na za­sady Kon­kursu za­war­te w ni­niej­szym Re­gu­la­minie.

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się