Bardzo Młoda Kultura powraca!

Bardzo Młoda Kultura powraca!

Bardzo Młoda Kultura powraca!

Udostępnij

Ogłaszono nabór wniosków do programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 dla operatorów regionalnych (wojewódzkich). Program zakłada dofinansowanie zadań podejmowanych przez operatorów oraz wyłonionych przez nich lokalnych beneficjentów, mających na celu rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze.

Celami szczegółowymi są: rozwój umiejętności młodzieży w zakresie krytycznego i twórczego uczestnictwa w kulturze, wspieranie podmiotowości i wzmacnianie tożsamości oraz integracji społeczności lokalnych, wspieranie twórczego i wrażliwego na lokalne konteksty społeczne wykorzystania dziedzictwa kulturowego wspólnot lokalnych.

Program zakłada zastosowanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych, inspirowania i inicjowania kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży oraz kształtowania u niej postaw oraz umiejętności współpracy i odpowiedzialności. Podstawą przyjęcia powyższych celów jest założenie, że podmiotowe uczestnictwo w kulturze jest istotnie związane z tożsamością jednostek i wspólnot lokalnych, ich dobrostanem, gotowością do podejmowania dialogu, budowania więzi i rozwijania kapitału społecznego.  

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 realizowana będzie w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Działania na poziomie lokalnym wdrażane będą w formie partnerstw podmiotów, które – odwołując się do uzasadnionej potrzeby wynikającej z samodzielnie opracowanej diagnozy – przygotują i przeprowadzą projekty animacyjno-kulturalne na rzecz danej społeczności.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać, samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnegoUwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie) realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

W ramach programu Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie działań wynikających z roli operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 (poziom wojewódzki), stanowiących kompleksowe zadanie, na które składają się:

 1. organizacja spotkania wprowadzającego dla podmiotów zainteresowanych zawiązaniem partnerstwa i realizacją w tej formule projektu na rzecz społeczności lokalnej, z czynnym udziałem młodzieży;
 2. organizacja i udział w szkoleniach / warsztatach, podnoszących kwalifikacje osób pracujących z młodzieżą;
 3. organizacja szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje uczestników lokalnych partnerstw, w szczególności w zakresie sposobów współpracy z młodzieżą;
 4. wsparcie dla partnerstw lokalnych w opracowaniu lokalnych diagnoz i planów działań animacyjnych;
 5. przygotowanie, ogłoszenie i przeprowadzanie konkursów na stworzenie partnerstw lokalnych służących diagnozowaniu potrzeb, wypracowywaniu i testowaniu narzędzi oraz kreowaniu lokalnych projektów edukacyjno-animacyjnych z udziałem młodzieży, wykorzystujących metody i narzędzia edukacji kulturowej;
 6. realizacja działań sieciujących na poziomie regionalnym: budowanie sieci podmiotów wspierających wymianę doświadczeń i zaplecze kompetencyjne do testowania i wykorzystywania narzędzi edukacji kulturowej w praktyce;
 7. analiza działań realizowanych na poziomie lokalnym i wskazywanie modelowych rozwiązań w zakresie metod pracy stosowanych w edukacji kulturowej;
 8. prowadzenie stałej ewaluacji podejmowanych działań; bieżące monitorowanie postępu realizacji założonych celów oraz doroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania.

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2023-2025. Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się następująco:

  1. od 15 marca do 15 listopada 2023 roku,
  2. od 1 stycznia do 15 listopada 2024 roku,
  3. od 1 stycznia do 15 listopada 2025 roku.

Aplikacje wszystkich zainteresowanych, spełniających wymogi regulaminowe przyjmujemy do 15 lutego 2023 roku. 

Sposób aplikowania

UWAGA! Formularz wniosku będzie dostępny od 23 stycznia 2023 roku.

Złożenie wniosku wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych (SOP) NCK pod adresem: https://sop.nck.pl

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Po utworzeniu konta, logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem numeru NIP  jako identyfikatora danego podmiotu / wnioskodawcy.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi SOPUwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie oraz do obejrzenia webinarium dotyczącego obsługi SOP

Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne prosimy zgłaszać pod adresem e-mali: sop.pomoc@nck.pl

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem Programu.Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się