Dom Kultury+ edycja 2024 - nabór wniosków

Dom Kultury+ edycja 2024 - nabór wniosków

Dom Kultury+ edycja 2024 - nabór wniosków

Udostępnij

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2024. W tej edycji można ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z następujących zadań: Zadanie I – Inicjatywy lokalne lub Zadanie II – Partnerstwo lokalne.

Program Dom Kultury+ Edycja 2024 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Rodzaje zadań:

W ramach Zadania I – Inicjatywy lokalne można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. Pierwsza część zadania realizowanego w ramach Zadania I obejmuje:

 1. przeprowadzenie, przy aktywnym udziale zespołu beneficjenta, diagnozy identyfikującej zasoby kulturowe danej społeczności lokalnej i realizację wynikających z diagnozy samodzielnych inicjatyw oddolnych;
 2. opracowanie w oparciu o wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej diagnozy, i następnie udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających;
 3. dokonanie, w oparciu o zasady, o których mowa w pkt 2, wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw mieszkańców wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości;
 4.  stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych instytucji;
 5. przeprowadzenie ewaluacji I części zadania.

Druga część zadania realizowanego w ramach Zadania I obejmuje:

 1. realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 wybranych inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji;
 2. dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy;
 3. opracowanie planu kontynuacji działań ze społecznością lokalną po zakończeniu realizacji programu.

W realizacji I i II części Zadania I – Inicjatywy lokalne uczestniczy wskazany przez NCK animator, pełniący funkcję doradczą i wspierającą w kwestiach merytorycznych. Zakres obowiązków animatora jest opisany w § 7 ust. 1 Regulaminu.

W ramach Zadania II – Partnerstwo lokalne można ubiegać się o dofinansowanie realizacji kompleksowego zadania składającego się z następujących działań realizowanych przez zespół zadaniowy i partnerstwo lokalne:

Zespół zadaniowy:

 1. zorganizowania i obowiązkowego uczestnictwa zespołu zadaniowego i mentora w szkoleniu/warsztacie stacjonarnym (w wymiarze min. 6 godzin) z budowania zespołu, w tym z komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej instytucji;
 2. zawiązania partnerstwa lokalnego, określenia jego celów i kierunków działania;

Partnerstwo lokalne:

 1. rozpoznania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych partnerstwa lokalnego;
 2. realizacji przez trenerów cyklu szkoleń/warsztatów obejmujących następujące zagadnienia:
  1. szkolenie/warsztat (w wymiarze min. 6 godzin) poświęcony pracy ze społecznością lokalną (praca z grupami)/rozwijanie lokalnego partnerstwa (zakłada się obowiązkowe uczestnictwo członków partnerstwa, zespołu beneficjenta);
  2. bszkolenie/warsztat (w wymiarze min. 6 godzin) dotyczący współtworzenia oferty kulturalnej w partnerstwie (zakłada się obowiązkowe uczestnictwo członków partnerstwa, zespołu beneficjenta);
  3. dowolne szkolenie/warsztat (w wymiarze min. 6 godzin) wynikające z rozpoznania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych partnerstwa lokalnego;
 3. wypracowania pomysłu na projekt o charakterze procesowym, z uwzględnieniem aktualnych wniosków z diagnozy opracowanej w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne;
 4. przeprowadzenia mikrodiagnozy pomysłu na projekt wraz z opracowaniem krótkiego raportu;
 5. realizacji projektu z uwzględnieniem wniosków z mikrodiagnozy;
 6. ewaluacji procesowej przygotowania i realizacji projektu;
 7. opracowania planu działania partnerstwa lokalnego po zakończeniu realizacji programu;
 8. współpracy ze wskazanym przez NCK mentorem.

W kompleksowej realizacji Zadania II – PARTNERSTWO LOKALNE uczestniczy wskazany przez NCK mentor, pełniący funkcję doradczą i wspierającą w kwestiach merytorycznych. Zakres obowiązków mentora jest opisany w § 7 ust. 2 Regulaminu.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

 1.  
 2. domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
 3. biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

przy czym:

 1. o dofinansowanie w Zadaniu I – Inicjatywy lokalne nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2021-2023;
 2. o dofinansowanie w Zadaniu II – Partnerstwo lokalne nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w roku 2023 ani podmioty, które nigdy nie były beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Wnioski należy składać poprzez system SOP.

Nabór wniosków trwa do 29 grudnia 2023 roku.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się