Edukacja kulturalna

Edukacja kulturalna

 • Tytuł: Edukacja kulturalna
 • Podtytuł: Konteksty, Podejścia, Trudności, Potencjały
 • Seria/cykl: Nauki społeczne, Psychologia
 • ISBN: 978-83-8095-796-1
 • EAN13: 9788380957961
 • Numer wydania: 1
 • Liczba stron: 156
 • Format: 24,5 x 16, 00 cm
 • Okładka: Miękka
 • Autor: Sylwia Słowińska
 • Tłumacze:
  • Gatunek: Monografia
  • Wydawca: Oficyna wydawnicza IMPULS
  • Miejsce wydania: Kraków

  Książka składa się dwóch części. W pierwszej z nich różne podejścia do edukacji kulturalnej obecne w refleksji naukowej zostały zinterpretowane w kontekście orientacji na cele jednostkowe oraz ponadjednostkowe. Znalazł się tu też przegląd prowadzonych w Polsce badań empirycznych nad edukacją kulturalną, wskazujący na ujawniane w nich istotne zjawiska i trendy, a także na obszary, które wciąż nie zostały dobrze rozpoznane. Natomiast druga część monografii stanowi prezentację wyników badań własnych. Zaczyna się ona od kwestii związanych z tym, kim są uczestniczący w badaniach praktycy, w jakich obszarach i dziedzinach działają. Autorka zwraca tu też uwagę na biograficzny kontekst aktywności uczestników badań, który wiąże się z odmiennymi ścieżkami stawania się edukatorem i osobistym zaangażowaniem praktyków w określoną dziedzinę lub zjawisko kultury. Następnie przedstawia instytucjonalny kontekst działania edukatorów: pozycję edukacji kulturalnej wśród ich zadań zawodowych oraz często niejednorodne i niejednoznaczne instytucjonalne usytuowanie edukatorów. W kolejnych podrozdziałach opisana jest pozycja edukacji kulturalnej w instytucjach reprezentowanych przez edukatorów (znacząca, zmarginalizowana lub ambiwalentna), która ma decydujące znaczenie nie tylko dla jakości i zakresu działań edukacyjnych podejmowanych przez praktyków, ale także dla ich komfortu pracy, zaangażowania w zadania, osobistej satysfakcji i poczucia uznania. Poruszony tu został też problem zakresu autonomii edukatorów w kształtowaniu zajęć, jaką przyznaje im instytucja. Następny rozdział książki poświęcony został podejściom do edukacji kulturalnej wypracowanym przez praktyków, są to: wprowadzanie do sztuki z akcentem na rozwój kreatywności i ekspresję; rozwijanie człowieka przez aktywność twórczą; wprowadzanie dziecka w kulturę symboliczną; edukacja do różnorodności kulturowej; przygotowanie do aktywności artystycznej; przygotowanie do aktywności artystycznej z komponentem wychowawczym; propagowanie wybranej dziedziny sztuki; zakorzeniona w lokalnym dziedzictwie edukacja do kultury i przez kulturę. Istotnym kontekstem interpretacji sposobów myślenia o edukacji kulturalnej i działań w tym obszarze jest orientacja na cele indywidualne i/ lub ponadindywidualne, prospołeczne. Znajduje to również wyraz w przedstawionych w dalszej części książki formach powiązania edukacji kulturalnej z kontekstem społecznym. Z podejściami do edukacji kulturalnej wiążą się także style działania edukacyjnego (mentorski, nauczycielski, animacyjny, nauczycielsko-animacyjny) oraz szczegółowe sposoby pracy z uczestnikiem, które autorka przyporządkowała dwóm odmiennym modelom pracy edukacyjnej – nauczaniu lub tworzeniu sytuacji uczenia się. Ważną kwestią, poruszoną na zakończenie prezentacji wyników badań, są trudności, jakie edukatorzy napotykają w swoje pracy. W książce opisano pięć ich kategorii, mianowicie takie, które dotyczą zaangażowania uczestników; uwarunkowań instytucjonalnych; reakcji otoczenia społecznego; postaw rodziców oraz rozwiązań systemowych. Pokazane zostały również stosowane przez praktyków sposoby radzenia sobie z nimi.

  W Podsumowaniu znajdują się konkluzje oraz zalecenia odnoszące się do słabości i potrzeb edukacji kulturalnej, które ujawniły badania. Istotnym założeniem książki było wyeksponowanie, docenienie oraz upowszechnienia interesujących, ważnych i wartościowych rozwiązań w obrębie edukacji kulturalnej. Służyć temu mają liczne zawarte w monografii opisy przypadków, ale także wyakcentowane na zakończenie potencjały działalności edukacyjnej, realizowanej przez uczestników badań, są to przede wszystkim. otwartość, powiązanie z kontekstem lokalnym, „odczarowywanie” instytucji kultury, upodmiotowienie uczestników, traktowanie edukacji kulturalnej jako przestrzeni dialogu i kontaktów międzyludzkich, międzypokoleniowość działań, elastyczność, zaangażowanie w sprawy ponadindywidualne.  Poinformuj Redakcję

  Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

  Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

  Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

  Zaloguj się


  Zarejestruj się

  Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

  Zarejestruj się

  Wyloguj się