Nagroda Literacka GDYNIA 2018

Nagroda Literacka GDYNIA 2018

Nagroda Literacka GDYNIA 2018

Udostępnij

Nagroda Literacka GDYNIA została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha SZCZURKA, w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców. Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. NLG jest rozbudowaną inicjatywą miasta, skierowaną zarówno do polskich pisarzy, jak i odbiorców współczesnej literatury. NLG nieustannie ewoluuje i poszerza zakres swojej działalności. Pod szyldem „GDYNI” przyznawane są nie tylko laury, ale też organizowane liczne proczytelnicze przedsięwzięcia.

Nagroda Literacka GDYNIA, dzięki swojej niespotykanej dotąd formule równorzędnego wyróżniania poetów, prozaików, eseistów oraz tłumaczy, szybko stała się ważnym i unikalnym wydarzeniem w polskim środowisku literackim. W 2014 roku – po raz pierwszy w historii Nagrody Literackiej GDYNIA pojawiła się nowa, nagradzana kategoria, jaką jest przekład na język polski.

Zapraszamy do zgłaszania książek wydanych w roku 2017

Prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek – ogłasza XIII edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA dla najlepszych książek ubiegłego roku w czterech kategoriach:

- proza,
- poezja,
- eseistyka,
- przekład na język polski. 

Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2017 roku. Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu 2018 roku. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać do 31 stycznia 2018 r. wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, za pośrednictwem Sekretarza Kapituły: 


Natalia Gromow - Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia Tel. (58) 622 73 55, faks (58) 622 64 17
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

 

Regulamin Nagrody Literackiej GDYNIA
 

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem książek do Nagrody Literackiej GDYNIA zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Informujemy, że Regulamin uległ modyfikacji na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 28.10.2015.

REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1.
Nagroda Literacka GDYNIA, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie żyjącym autorom najlepszych książek napisanych po polsku oraz autorowi przekładu na język polski, wydanych w Polsce oraz za granicą w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.

§ 2.
1. Nagrodę laureatom przyznaje Prezydent Miasta Gdyni w wyniku konkursu.
2. Miasto Gdynia jest wyłącznym organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody.
3. Partnerem Miasta Gdyni w realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.
4. Miasto Gdynia oraz gminne instytucje kultury upoważnione przez Prezydenta Miasta Gdyni są właścicielami wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody.

§ 3.
1. Powołuje się organ doradczy Prezydenta Miasta Gdyni – Kapitułę Nagrody Literackiej GDYNIA, zwaną dalej Kapitułą.
2. Zadaniem Kapituły jest ocena merytoryczna nadesłanych na konkurs książek oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta Gdyni kandydatów do Nagrody.

§ 4.
1. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
1) proza;
2) poezja;
3) eseistyka;
4) przekład na język polski.

2. Laureaci otrzymują statuetkę Nagrody Literackiej GDYNIA oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł w każdej z kategorii.
3. W przypadku książek autorstwa kilku twórców oraz w przypadku książek przełożonych na język polski przez kilku autorów, nagroda pieniężna zostanie podzielona na wszystkich autorów w równych częściach.

Rozdział 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody

§ 5.
1. Konkurs, o którym mowa w § 2, składa się z dwóch etapów:
1) pierwszy etap – wybranie przez Kapitułę do 5 nominacji w każdej kategorii oraz ogłoszenie ich w II kwartale każdego roku;
2) drugi etap – wybór laureatów spośród nominowanych autorów w każdej kategorii i wręczenie nagród.

2.Ogłoszenie konkursu oraz dokładne terminy poszczególnych etapów są podawane corocznie do publicznej wiadomości na stronach Urzędu Miasta Gdyni, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz Nagrody Literackiej GDYNIA.

§ 6.
1. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także:
1) wydawnictwa;
2) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim;
3) członkowie Kapituły.

2. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:
1) osoby będące przedstawicielami organizatora oraz realizatora konkursu;
2) członkowie Kapituły.

§ 7.
1. Termin zgłaszania książek upływa 31 stycznia roku ogłoszenia danej edycji Nagrody.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Sekretarza Kapituły po 31 stycznia danego roku mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły.

§ 8.
1. Propozycje do Nagrody należy przesyłać do Sekretarza Kapituły na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia, z dopiskiem „Nagroda Literacka GDYNIA”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora, w przypadku tłumaczenia – autora przekładu;
2) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki;
3) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;
4) pakiet promocyjny, który należy przekazać na płycie cd bądź dvd załączonej do zgłoszenia, w tym:
a) zredagowaną notkę biograficzną autora [do 1000 znaków];
b) zdjęcie autora w formacie jpg i w rozdzielczości 72 dpi [RGB] i 300 dpi [CMYK];
c) zredagowaną informację promocyjną o książce [do 1800 znaków];
d) wybrany fragment książki, który zostanie wykorzystany w przypadku zdobycia Nagrody do prezentacji publicznej [do 3600 znaków lub jeden wiersz];
e) okładkę książki w formacie jpg w rozdzielczości 300 dpi [CMYK] i 72 dpi [RGB].

3. Do zgłoszenia należy załączyć dziewięć egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla Członków Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

4. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

5. W przypadku otrzymania nominacji osoba lub instytucja zgłaszająca oraz autor wyrażają zgodę na umieszczenie na okładce książki banderoli Nagrody wraz z informacją o nominacji. Banderole dostarcza organizator konkursu.

6. W przypadku otrzymania nagrody osoba lub instytucja zgłaszająca oraz autor wyrażają zgodę na umieszczenie na okładce książki banderoli Nagrody wraz z informacją o Nagrodzie. Banderole dostarcza organizator konkursu.

§ 9.
Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Prezydenta i Kapitułę, i ogłoszonym z wyprzedzeniem na stronach Urzędu Miasta Gdyni, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz Nagrody Literackiej GDYNIA.

§ 10.
Miejscem uroczystości wręczenia Nagrody jest Gdynia.

Rozdział 3. Kapituła Nagrody

§ 11.

1. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Gdyni w drodze zarządzenia.
2. Do składu Kapituły może zostać powołanych do ośmiu Członków.
3. Kadencja Członków Kapituły trwa dwa lata.
4. Członek Kapituły może być powołany na więcej niż jedną kadencję.

§ 12.
1. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci, a także na skutek odwołania z tej funkcji przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Prezydent powołuje nowego Członka Kapituły.

§ 13.
1. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie Członkowie Kapituły na okres 1 roku.
2. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.

§ 14.
1. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
2. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.
3. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15.
Wynagrodzenie Członków Kapituły z tytułu udziału w jej pracach ustalane jest corocznie przez Prezydenta.

§ 16.
W każdej edycji Nagrody odbywają się co najmniej 3 posiedzenia Kapituły.

§ 17.
Członek Kapituły nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.

§ 18.
1. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

§ 19.
Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.

§ 20.
1. Funkcję Sekretarza Kapituły pełni Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
2. Do obowiązków Sekretarza Kapituły należy:
1) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły;
2) protokółowanie obrad Kapituły;
3) stały kontakt z Członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji;
4) przedstawienie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody. 3. Sekretarz Kapituły nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 21.
Zmian Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia dokonuje organizator Nagrody w trybie określonym dla jego nadania.Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce „Nagroda”.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły. Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się