Po majówce zaczną działać biblioteki - są specjalne wytyczne dla bezpieczeństwa

Po majówce zaczną działać biblioteki - są specjalne wytyczne dla bezpieczeństwa

Po majówce zaczną działać biblioteki - są specjalne wytyczne dla bezpieczeństwa

Udostępnij

Poddawanie książek kwarantannie, przesłony ochronne, zachęcanie do korzystania z dostępnych zasobów on-line, dystans przestrzenny między pracownikami i wywieszka z określeniem maksymalnej liczbie odwiedzających placówkę jednocześnie – to niektóre z wytycznych dla bibliotek, do których dotarło Prawo.pl.


Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w środę podczas konferencji prasowej szczegóły drugiego etapu odmrażania gospodarki. Luzowanie obostrzeń w czasie pandemii koronawirusa to m.in. możliwość wznowienia od 4 maja działalności przez muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie i księgarnie w galeriach handlowych – poinformowało ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego.

Jak podkreśla wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, zdjęcie zakazu działalności instytucji nie oznacza nakazu ich otwarcia.

Wytyczne ws. bibliotek

Ministerstwo Rozwoju zakończyło konsultacje wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, które konsultowało z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Z wersji z 28 kwietnia do którego dotarło Prawo.pl, wynika, że wydzielone zostaną „drogi brudne”, tj. miejsca zwrotu książek, które będą poddawane kwarantannie, oraz „drogi czyste” dla książek wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie.

Rekomendacje przewidują odkładanie przyjętych książek na okres 14 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.
Wytyczne dla pracowników bibliotek

Rekomendacje obejmują podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

Organizacja stanowisk pracy ma uwzględniać wymagany dystans przestrzenny między pracownikami - minimum 1,5 m. Tryb pracy powinien być organizowany z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

Wytyczne przewidują też zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

W pomieszczeniach konieczne będzie zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń, ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Ograniczenie powinno objąć korzystanie przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki). Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z użytkownikiem osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.
Wytyczne dla pracowników bibliotek

Rekomendacje obejmują następujące wytyczne dla pracowników:

Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Powinny też być przygotowane procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

Wytyczne zawierają wskazania dotyczące wyposażenia pomieszczeń bibliotecznych i instruowania użytkowników. Pod uwagę biblioteki powinny wziąć:

Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
Zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło). Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych na terenie obiektu.
Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
Organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry).
Ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.
Ograniczenie liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
Dopilnowanie, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia.
Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.
Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
Ograniczenie możliwości korzystania z szatni lub czasowe zniesienie takiej możliwości.
Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.
Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.


Procedury zapobiegawcze

Przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem pracowników i obsługi powinno się stosować do następujących wytycznych:

Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.


Procedury postępowania w przypadku wirusa u klienta

Jeśli u osoby odwiedzającej czy użytkownika jest podejrzenie zakażenia koronawirusem, wytyczne przewidują szereg działań. Są to m.in.:

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli, 4 maja nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych, działać zaczną galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/samorzad/poddawanie-ksiazek-kwarantannie-przeslony-ochronne-i-inne-srodki,499908.html

Katarzyna Kubicka-Żach

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się