Oficyna Wydawnicza IMPULS

Oficyna Wydawnicza IMPULS

Polecamy nowe tytuły w Oficynie Wydawniczej „Impuls“.

Udostępnij

W dzisiejszej propozycji nowości wydawniczych znajdziecie publikacje w których autorzy poruszają min. problematykę niepełnosprawności (Iwona Myśliwczyk Uznanie dorosłości człowieka z niepełnosprawnością).

Natomiast w drugiej propozycji Cichosz Mariusz, Lewicka Monika i Molesztal Aldona polecają Animację społeczno-kulturalną. Jest jednym z kierunków pedagogiki zajmującym się zagadnieniem praktyki wychowawczej i edukacyjnej, realizowanej w obszarze szeroko rozumianej kultury.

Zapraszamy!

 

1 Uznanie dorosłości człowieka z niepełnosprawnością. Studium socjopedagogiczne narracji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym Iwona Myśliwczyk

Inspiracją do napisania tej książki była przede wszystkim chęć poznania i zrozumienia dorosłości osób o niepełnej sprawności intelektualnej, która jest lub nie jest uznana przez rodzinę, specjalistów, pracowników instytucji i innych grup środowiska społecznego. Chciałam zobaczyć, jak osoby te rozumieją, definiują, doświadczają uznania/deficytu uznania własnej dorosłości. Zrozumieć świat dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną to poznać ich osobowość, marzenia, zainteresowania oraz problemy dnia codziennego, będące konsekwencją niepełnosprawności, ale przede wszystkim postaw społecznych konstruowanych w wyniku braku akceptacji dla tego, co „inne”.

Uznanie dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną stało się podmiotem moich zainteresowań, a bohaterami niniejszego opracowania są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, które w swoich biografiach doświadczają uznania swojej dorosłości, ale także deficytu uznania, wskutek którego cierpią, czują się osamotnione, a izolując się, pozostają w kręgu grupy defaworyzowanej społecznie. Przez podjęte badania starałam się odczytać, zrozumieć i zinterpretować swoisty „tekst społeczny” konstruowany przez dorosłe osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, realizowany w toku różnych interakcji. Aby zrozumieć istotę tych zachowań, usiłowałam poznać „prawdziwe” znaczenia nadawane przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną własnemu doświadczeniu.

Poleca Impuls: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/uznanie-doroslosci-czlowieka-z-niepelnosprawnoscia,2059.html


2. Animacja społeczno-kulturalna współczesne wyzwania. Młodzież i seniorzy jako odbiorcy kultury, Mariusz Cichosz, Monika Lewicka i Aldona MolesztalAnimacja Społeczno-Kulturalna jest dzisiaj jedną z prężniej rozwijających się subdyscyplin pedagogicznych. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy wydaje się być intensywność i zakres przemian społecznych, jakie współcześnie zachodzą – zwłaszcza w obrębie kultury, a to właśnie jest fundamentalny i kluczowy punkt odniesienia dla tej pedagogiki. Autorzy książki podjęli się, więc prezentacji tej problematyki, jako ważnej dziś dla realizowanej społecznie praktyki edukacyjnej. Na początku książki została przywołana podstawowa i wypracowana już w pedagogice wiedza z zakresu kultury, jej sposobów rozumienia a także przekładania jej na praktykę wychowawczą. Przywołano w tym zakresie dość bogatą tradycję, rozbudowaną w pedagogice polskiej na gruncie tak zwanej pedagogiki kultury a następnie rozwijanej w koncepcjach edukacji kulturalnej czy edukacji środowiskowej. Ostatecznie też zrekonstruowana tu została i zdefiniowana, jako współcześnie dominująca w praktyce edukacyjnej inspirowanej kulturą – kategoria i koncepcja Animacji Społeczno-Kulturalnej.

Jest to dzisiaj dość szeroki ruch praktyki edukacyjnej odwołującej się do kultury, odnoszący się do wszystkich grup wiekowych, od dzieci i młodzieży poprzez dorosłych aż do ludzi starych, seniorów - promujący rozwój człowieka i pobudzający go do samorealizacji i aktywności twórczej. W książce w sposób szczególny zagadnienie to podjęto w odniesieniu do młodzieży i seniorów, gdyż z jednej strony młodzież to ta grupa, która najintensywniej odbiera i uczestniczy w dobrach kultury, z drugiej zaś strony seniorzy, którzy zdają się dzisiaj być „nowymi” beneficjentami kultury coraz mocniej i w sposób różnorodny korzystającymi z jej dóbr.

W odniesieniu do młodzieży podjęto w książce przede wszystkim zagadnienie jej uczestnictwa w kulturze ze szczególnym uwzględnieniem odniesienia tego zagadnienia do problematyki wartości. Wskazano również na społeczno-pedagogiczne konteksty partycypacji młodzieży w kulturze, które ukazują czynniki mające wpływ na to uczestnictwo bądź jego brak. Podjęto tu również, jako ważną kwestię nowych form uczestnictwa młodzieży w kulturze i związanych z nimi możliwości oraz ograniczeń, przedstawiając dotychczasowe wyniki badań i ukazując, jakie wyzwania współcześnie stoją przed animacją społeczno-kulturową także w kwestii partycypacji młodzieży w kulturze.

Kolejną przestrzenią, ważną dla praktyki edukacyjnej podejmowanej na gruncie animacji społeczno-kulturalnej, jaką zaprezentowano w książce jest przestrzeń pracy z seniorami. Aktywność seniora w sferze edukacyjnej (także w obszarze kultury), rekreacyjnej i fizycznej jest ważna nie tylko z indywidualnego i społecznego ale także z medycznego punktu widzenia. Dzięki podejmowaniu różnych działań przez człowieka po sześćdziesiątym roku życia, podtrzymywana jest jego sprawność intelektualna, społeczna i fizyczna. Animacyjne działania pobudzające aktywność seniorów - również w sferze kultury - to działania profilaktyczne, przeciwdziałające samotności, niesprawności a jednocześnie wzmacniające poczucie sprawstwa.

Kilka słów o autorze:

Prof. UKW, dr hab., kierownik Zakładu Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Swoją pracę badawczą koncentruje wokół problematyki podstaw teoretycznych pedagogiki społecznej i animacji społeczno-kulturalnej oraz funkcjonowania środowisk wychowawczych.

Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom z tych dziedzin – kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilkunastu książek, w tym m.in.: Współczesne środowiska wychowawcze (red. z R. Leppertem, Bydgoszcz 2011), Pedagogika społeczna. Zarys problematyki (Kraków 2014), O pedagogice społecznej i jej rozwoju (Kraków 2016).

Poleca Impuls: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/animacja-spoleczno-kulturalna-wspolczesne-wyzwania,2060.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się