Recenzja

O pedagogice społecznej i jej rozwoju

Każda nauka ma swój własny rys historyczny, swój aparat badawczy, swoich prekursorów i ich następców w roli wiodących przedstawicieli naukowych. Każda z tych osób wprowadza do głównego nurtu własne poboczne wątki naukowe i badawcze. W ten sposób budowany zrąb problematyki badawczej staje się fundamentem danej dyscypliny, a na nim mogą opierać swoje prace kolejni naukowcy i edukatorzy.

 

 W 2015 roku recenzowałem podręcznik Mariusza Cichosza pt. „Pedagogika społeczna. Zarys problematyki”. Z racji tego, iż w tamtej publikacji materiał podporządkowany był idei powstania nowego podręcznika akademickiego, autor postanowił rozszerzyć zakres poruszanych zagadnień i opublikować jakby jego kontynuację pogłębioną o wybrane zagadnienia. Stąd między innymi mamy tu czytelny podział na pięć podstawowych rozdziałów.

W pierwszym Cichosz stara się ogarnąć całość problematyki związanej z genezą i początkami nauki o pedagogice społecznej według przybranej metody; od omówienia celów, metod , struktury logicznej aż po język naukowej debaty. W zwięzłym ujęciu wyjaśnia kontekst w jakim po odzyskaniu niepodległości narodziła się ta dyscyplina nauk społecznych. Stąd może być z jednej strony rozpatrywana jako nauka o proweniencji humanistycznej, ale także biologicznej, której przedmiotem badania jest człowiek i środki wychowawcze jakie stosujemy wobec niego warunkujące jego rozwój i decydujące o rezultatach działalności wychowawczej. O tyle było to ważne w naszym kraju, gdyż po odzyskaniu niepodległości nauczyciele pedagodzy skupili się na pracy społecznej i oświatowej odbudowując szkolnictwo, a tym samym naszą narodową i kulturową tożsamość.

W drugim rozdziale autor skupia się na przedstawieniu sylwetek głównych jej inicjatorów i prekursorów, którzy ukształtowali ją jako dyscyplinę naukową na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XIX wieku. Na przełomie XIX I XX wieku poprzez opozycję do scjentystycznego ujęcia pedagogiki społecznej zapoczątkowano jej dychotomiczność wprowadzając podział na drogę poznania racjonalnego opartego na doświadczeniu empirycznym i drogę antynaturalistyczną opartą na rozumieniu, wartościowaniu i intuicji.

W rozdziale trzecim Cichosz omawia wypracowane w międzyczasie przez pedagogikę społeczną koncepcje i teorie badawcze. Syntetyzuje je, pokazuje dorobek naukowy, wskazuje na własne oryginalne właściwe tej dyscyplinie rozwiązania w odnajdywaniu i identyfikowaniu nowych pól badawczych bazując na założeniach filozoficznych i analizie obszarów badawczych pedagogiki społecznej wskazywanych jako kluczowe dla jej ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej identyfikacji. Te zaś nie są w niej akcentowane ex post, lecz w związku z praktycznym nurtem społecznego i pedagogicznego działania charakterystycznego dla polskiej szkoły pozostają ukryte, autor mówi wręcz o „ucieczce” od nich i nieczęstym podejmowaniem przez polskich naukowców metarefleksji w tych sprawach.

W rozdziale czwartym pokazuje jak w miarę kształtowania się pedagogiki społecznej jako dyscypliny naukowej następuje proces jej instytucjonalizacji; tworzenie specjalnych agend do realizacji praktycznych działań, a także badanie ich periodyzacji, gdyż wskazywane przez badaczy progi czasowe pokrywają się zwykle z jakościowymi zmianami w danej nauce.

W ostatnim najbardziej piątym rozdziale Mariusz Cichosz ujawnia przed nami swoje własne zainteresowania badawcze, od zagadnień związanych z wychowaniem – nurt pedagogiki humanistycznej, analiza dorobku prof. Stefana Kunowskiego, Teresy Kukołowicz, która doprowadziła autora do postaci Sergiusza Hessena, a poglądy jego uczyniła tematem jego pracy magisterskiej. Po rozpoczęciu pracy naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy i objęciu Katedry Pedagogiki Społecznej napisał o nim kilka osobnych artykułów. Potem bazując na swoim doświadczeniu i zainteresowaniach badawczo-naukowych skupionych wokół kwestii instytucjonalnego i społecznego funkcjonowania i urzeczywistniania się wychowania zajął się badaniami nad społecznym, środowiskowym urzeczywistnianiem go przez Kościół Katolicki i wówczas były to pionierskie prace, stając się kanwą dla jego późniejszej pracy doktorskiej.

W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęła się w Polsce dyskusja nad dotychczasowym modelem pedagogiki społecznej jak i poszukiwaniem nowych rozwiązań. Pokłosiem ich stały się systematyczne badania Mariusza Cichosza nad „Źródłami ideowymi i etapami rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce”, autor wykorzystywał przy tym odpowiednie procedury badawcze oraz precyzyjne modele analityczne rekonstruujące badane przez niego dane koncepcje pedagogiczne stosowane w pedagogice społecznej. W pracy habilitacyjnej, po wcześniejszym opublikowaniu źródłowego obszernego, dwutomowego dzieła „ Polska pedagogika społeczna w latach 1945-2003” zajął się przedstawieniem i omówieniem pedagogiki społecznej w podanym przedziale czasowym skupiając się bardziej na omówieniu podstawowych tendencji i poglądów jej głównych twórców.
Końcową codę tej publikacji stanowi osobiste wspomnienie o naukowym mentorze autora "Wybranych zagadnień" profesorze Edmundzie Trempale, który towarzyszył Mariuszowi Cichoszowi dopingując go w jego naukowych poszukiwaniach.

Ważną ścieżką, o której wspomniał autor jest próba odpowiedzenia sobie na pytanie, czy marksistowskie inspiracje lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przyjmowane były bezkrytycznie i na ile wpłynęły na jej ówczesny status jako samodzielnej dyscypliny naukowej?

 

Recenzowana książka

 • Tytuł: O pedagogice społecznej i jej rozwoju.
 • Podtytuł: Wybrane zagadnienia. Wybór tekstów z badań własnych
 • Seria/cykl: Edukacja
 • ISBN: 978-83-8095-168-6
 • EAN13: 9788380951686
 • Numer wydania: 2
 • Liczba stron: 322
 • Format: 16.0x 24.0 cm
 • Okładka: Miękka
 • Autor: Mariusz Cichosz
 • Tłumacze:
  • Gatunek: Pedagogika
  • Wydawca: Oficyna wydawnicza IMPULS
  • Miejsce wydania: Kraków

  Poinformuj Redakcję

  Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

  Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

  Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

  Zaloguj się


  Zarejestruj się

  Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

  Zarejestruj się

  Wyloguj się