Rozpoczyna się Festiwal Teatralny Retroperspektywy w Łodzi

Rozpoczyna się Festiwal Teatralny Retroperspektywy w Łodzi

Rozpoczyna się Festiwal Teatralny Retroperspektywy w Łodzi

Udostępnij

Dziewięć spektakli i trzy koncerty złożą się na program XII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy, który rozpocznie się w piątek w Łodzi. Tegorocznym hasłem wydarzenia, organizowanego w Fabryce Sztuki przez Teatr Chorea, są „Generacje”

"Re­tro­per­spek­ty­wy są je­dy­nym z nie­wie­lu fe­sti­wa­li w Pol­sce, któ­ry w te­atrze od­rzu­ca po­dzia­ły na ga­tun­ki i nur­ty, i nie róż­ni­cu­je ar­ty­stów na za­wo­dow­ców i ama­to­rów, pre­zen­tu­jąc jed­no­cze­śnie cie­ka­we zja­wi­ska te­atral­ne, mu­zycz­ne, wspól­no­to­we, de­fi­niu­ją­ce kul­tu­ro­wą toż­sa­mość współ­cze­sne­go czło­wie­ka. W pro­po­no­wa­nych przez nas wy­da­rze­niach toż­sa­mość ta jest okre­śla­na no­wo­cze­snym ję­zy­kiem sztu­ki, po­dą­ża­ją­cym wła­sny­mi ścież­ka­mi i szu­ka­ją­cym na róż­ne spo­so­by od­nie­sień do tra­dy­cji" - podkreślają organizatorzy festiwalu.

W tym roku Teatr Chorea zaproponował, by hasłem łączącym prezentowane w ramach Retroperspektyw spek­ta­kle, kon­cer­ty i dys­ku­sje, były "Generacje". W dwa kolejne weekendy - od 18 do 27 sierpnia - artyści i publiczność będą zastanawiać się, ja­kie prze­pły­wy mię­dzy­po­ko­le­nio­we i ja­kie za­nie­cha­nia mogą przy­nieść szan­sę na zmie­rze­nie się ze świa­tem, biorąc pod uwagę, że kil­ka ostat­nich lat było okresem nie­pew­no­ści i re­al­nych za­gro­żeń: woj­ną, ka­ta­stro­fą kli­ma­tycz­ną, kry­zy­sa­mi glo­bal­ny­mi i oso­bi­sty­mi.

Festiwal rozpocznie premierowy spektakl Teatru Chorea "Księgi niepokoju. Stanisław/Antoni/Fernando" oraz koncert "Rejs" Mur/Beton & Gadający Pies w reżyserii Konrada Dworakowskiego i z muzyką Piotra Klimka. W kolejnych dniach zaprezentowane zostaną: spektakl Charkowskiego Państwowego Akademickiego Teatru Lalek im. V.A. Afanasyeva "Jestem OK" (19 sierpnia) i spektakl poetycki "Pieśń skowronka" (20 sierpnia) czy premierowa sztuka "Dybuk" w reż. Łukasza Kłosa (25 sierpnia).

Interesująco zapowiada się sztuka "Robot", która powstała w wyniku współpracy artystów z Polski i Chile polskich - będzie ją można obejrzeć 26 sierpnia. Tego samego dnia wystąpi zespół Hańba! Ze swoim nowym albumem "Kryzys". Koncert na dziedzińcu Fabryki Sztuki będzie otwarty dla publiczności.

Łącznie w Fabryce Sztuki zostanie pokazanych 9 spektakli, w tym 4 premierowe oraz 4 spektakle zagraniczne - z Ukrainy, Finlandii i Norwegii. Zaplanowane zostały także 3 koncerty - w tym kończące festiwal widowisko muzyczno-poetyckie pt. "Livet", efekt współpracy polskich i norweskich artystów. Podobnie jak w latach ubiegłych nie zabraknie mię­dzy­po­ko­le­nio­wych warsz­ta­tów i dys­ku­sji o te­atrze i eko­lo­gii w prak­ty­ce.(PAP)Autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska

agm/ pat/

źródło: https://dzieje.pl


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się