9. Targi Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży, Dobre Stronty

9. Targi Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży, Dobre Stronty

9. Targi Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży DOBRE STRONY pod patronatem Pierwszej Damy RP

Udostępnij

Miło nam poinformować, że  Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej zgodziła się objąć patronatem honorowym 9. Targi Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży DOBRE STRONY. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 25–27 maja w Sali Wielofunkcyjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego.

 

 Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej

Targi Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży DOBRE STRONY od­by­wa­ją się od dziewięciu lat na prze­ło­mie maja i czerw­ca łą­cząc się z ob­choda­mi Dnia Dziec­ka. Głów­ny­mi ad­re­satami im­pre­zy są dzie­ci, mło­dzież, ich ro­dzi­cie i na­uczy­cie­le. Pierw­sza e­dy­cja Tar­gów Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży miała miej­sce w 2009 roku. Tegoroczna dziewiąta edycja „DOBRYCH STRON” odbędzie się w dniach 25–27 maja 2018 roku w Sali Wielofunkcyjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia (ul. Wystawowa 1).

Dobrym Stronom to­wa­rzy­szy bo­ga­ty pro­gram, w któ­rym co roku można zna­leźć m.in. spo­tka­nia z au­to­rami i i­lu­stra­to­rami, pre­miery ksią­żek, warsz­taty li­te­rac­kie, pla­stycz­ne i e­du­ka­cyj­ne, kre­atyw­ne za­ję­cia z a­ni­mato­rami, spek­ta­kle, kon­kursy i wy­sta­wy.

Tar­gi to także pre­sti­żo­wy kon­kurs „Dobre Stro­ny” skie­ro­wa­ny do wy­daw­ców pu­bli­kują­cych książ­ki dla dzie­ci i mło­dzieży do lat 16. Na­gro­da „Dobre Stro­ny” jest przyznawana za książkę po raz pierw­szy wy­da­ną w Pol­sce w dwóch kategoriach: książka dla dzieci, książka dla młodzieży i wynosi 20.000 PLN. Nagroda jest u­fun­do­wa­na przez Pre­zy­den­ta Wro­cła­wia i musi zo­stać prze­zna­czo­na na wy­da­nie ko­lej­nej książ­ki dla młodych czytelników.

Od sześ­ciu lat sta­łym e­lemen­tem pro­gramu Tar­gów „Dobre Stro­ny” jest o­gól­nopol­ski kon­kurs dla dzie­ci i mło­dzieży „A to moja bajka wła­śnie…” na na­pi­sanie au­tor­skiej bajki lub baśni. Kon­kurs ten cie­szy się coraz więk­szym po­wodze­niem – w 2017 roku na­de­słano ponad 6000 prac! Lau­re­aci o­trzy­mu­ją dy­plo­my oraz na­gro­dy rze­czo­we, a ich bajki zo­sta­ją wy­da­ne w po­sta­ci książ­ki pt. A to moja bajka wła­śnie…


Terminarz 

 • Zgłoszenie uczestnictwa w Targach
  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018r. Przy uregulowaniu płatności do 30 marca 2018r. przysługuje rabat w wysokości 10%
  (dotyczy wyłącznie ceny stoiska)
 • Konkurs na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży DOBRE STRONY 2018
  Termin przyjmowania zgłoszeń oraz nadsyłania konkursowych egzemplarzy książek na adres Organizatora (Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław) upływa 10 kwietnia 2018 r.
 • Nadsyłanie propozycji do programu Targów
  Termin upływa 30 kwietnia 2018r.


Kontakt dla wydawnictw (zgłoszenia, program): 

Marta Kiewel
e-mail: m.kiewel@domliteratury.wroc.pl
tel. 534 997 315

Kontakt dla wystawców (stoiska)
Ryszard Ressel
e-mail: r.ressel@domliteratury.wroc.pl 
tel. 667 857 267

 

9. Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży – 25–27 maja 2018

Wrocławskie Centrum Kongresowe,
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław.
Sala Wielofunkcyjna

 

Godziny otwarcia Targów

25.05.2018 (piątek) – 11.00-19.00
26.05.2018 (sobota) –  10.00-20.00
27.05.2018 (niedziela) – 10.00-18.00Zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe oraz typy stoisk
wraz z cennikiem zamieszczamy poniżej:

  


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się