Początek nowego świata tematem Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy

Początek nowego świata tematem Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy

Początek nowego świata tematem Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy

Udostępnij

Kilkanaście wydarzeń - spektakli, koncertów i warsztatów - znalazło się w programie XI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy, który będzie odbywał się w Fabryce Sztuki w Łodzi między 19 i 28 sierpnia. Tematem głównym festiwalu będzie "początek nowego świata".

  • O programie i tematyce tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy na konferencji prasowej we wtorek opowiedzieli jego organizatorzy.
  • W ciągu 10 dni zaplanowano 18 wydarzeń - w tym dziesięć spektakli i trzy koncerty, panel dyskusyjny, warsztaty i wystawę "Abstrakcje".
  • Zaproszeni na Festiwal twórcy będą zastanawiać się, czy stoimy u progu nowego świata - a jeśli tak, to jaki powinien on być i jakie miejsce zajmie w nim teatr.

Go­rą­co za­pra­sza­m na Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2022: PO­CZĄ­TEK NO­WE­GO ŚWIA­TA, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 19-28 sierp­nia 2022 roku, w jed­nym z naj­waż­niej­szych miejsc na kul­tu­ral­nej ma­pie Ło­dzi - w zre­wi­ta­li­zo­wa­nych bu­dyn­kach Fa­bry­ki Sztu­ki.  

 Za­gro­że­nia dla na­szej pla­ne­ty i ga­tun­ku ludz­kie­go co­raz wy­raź­niej za­czy­na­ją funk­cjo­no­wać w po­wszech­nej świa­do­mo­ści. Szcze­gól­nie świad­czą o tym ana­li­zy naj­więk­szych ośrod­ków ba­daw­czych na ca­łym świe­cie. O za­gra­ża­ją­cym nam wid­mie glo­bal­nej ka­ta­stro­fy mówi tak­że sztu­ka: li­te­ra­tu­ra, sztu­ki wi­zu­al­ne i per­for­ma­tyw­ne. W ob­sza­rze za­rów­no ba­dań na­uko­wych, jak i do­ko­nań ar­ty­stycz­nych, rów­no­wa­ga po­mię­dzy na­dzie­ją na oca­le­nie, a bra­kiem na­dziei, zda­je się być moc­no za­chwia­na na ko­rzyść tej dru­giej. Nowe tech­no­lo­gie, roz­wi­ja­ją­ce się w za­wrot­nym tem­pie, po­zwa­la­ją na gro­ma­dze­nie ca­łej wie­dzy ludz­ko­ści, na na­tych­mia­sto­wy prze­pływ i prze­twa­rza­nie in­for­ma­cji oraz na prze­wi­dy­wa­nie zbli­ża­ją­cych się za­gro­żeń z dużą do­kład­no­ścią. W co­raz więk­szym stop­niu ko­rzy­sta­my z od­na­wial­nych źró­deł ener­gii i z elek­trycz­no­ści, jako głów­ne­go pa­li­wa, któ­re nie wy­nisz­cza śro­do­wi­ska. Roz­wój me­dy­cy­ny zmie­rza do eli­mi­na­cji wszyst­kich ludz­kich cho­rób oraz do prze­dłu­ża­nia fi­zycz­nej i bio­lo­gicz­nej eg­zy­sten­cji czło­wie­ka. Po raz pierw­szy w hi­sto­rii ludz­ko­ści to na­uka, a nie re­li­gia, obie­cu­je ludz­ko­ści NIE­ŚMIER­TEL­NOŚĆ!

 Z dru­giej stro­ny mo­że­my zwy­czaj­nie nie zdą­żyć. Zmia­ny kli­ma­tycz­ne mogą spo­wo­do­wać głód, nie­kon­tro­lo­wa­ne wę­drów­ki lu­dów oraz woj­ny o wodę i żyw­ność. Eks­plo­ata­cja za­so­bów pla­ne­ty i epi­de­mie no­wych cho­rób za­ha­mu­ją, lub za­trzy­ma­ją go­spo­dar­kę w wie­lu re­gio­nach świa­ta. Sztucz­na in­te­li­gen­cja wy­po­sa­żo­na we wła­sną, nie­za­leż­ną de­cy­zyj­ność może re­ali­zo­wać wła­sny, nie­zna­ny dla nas plan.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się