Program „Wyprawka szkolna” 2019

Program „Wyprawka szkolna” 2019

Program „Wyprawka szkolna” 2019: kwoty dofinansowania, warunki, wnioski

Udostępnij

W Dzienniku Ustaw RP ukazało się już rozporządzenie określające szczegółowe warunki wsparcia dla dzieci i młodzieży objętej rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Dokument precyzuje też formy i zakres pomocy, a także tryb postępowania w sprawie jej udzielenia.

  • Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych. Wniosek o pomoc może też złożyć nauczyciel lub pracownik socjalny.
  • Kwoty dofinansowania wahają się od 225 do 445 zł dla uczniach.
  • Wniosek o wsparcie składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Ten sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, a następnie przekazuje ją do władz gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowanie zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych udzielana jest uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczniowie ci muszą mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczać w roku szkolnym 2019/2020 do wskazanych w rozporządzeniu szkół. (Dokument publikujemy w dziale Multimedia).

Czytaj: Rząd przyjął program "Wyprawka szkolna"

Te same kategorie uczniów mogą również liczyć na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego. 

Zgodnie z rozporządzeniem wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

225 zł dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przypadku ucznia uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

390 zł dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia.

445 zł dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczającego do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, czy opiekunów faktycznych. Wniosek w tej sprawie składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.

Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, a następnie przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się