Szkoły podstawowe mogą już wnioskować o pieniądze z dotacji na podręczniki

Szkoły podstawowe mogą już wnioskować o pieniądze z dotacji na podręczniki

Szkoły podstawowe mogą już wnioskować o pieniądze z dotacji na podręczniki

Udostępnij

Od 1 kwietnia zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Warto do nich spojrzeć, bo wsparcie w tym zakresie warunkowane jest terminami.

 • Zmieniają się przepisy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 • Nowe rozporządzenie w tej sprawie ustala terminy składania wniosków i maksymalne kwoty dotacji celowej oraz nowe formularze wniosków.
 • W regulacji na nowo określono maksymalne kwoty dotacji celowej i refundacji.

Od 1 kwietnia obowiązują przepisy rozporządzenia ministra edukacji i nauki, ustanawiające warunki i sposób przekazywania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w 2023 r. Publikujemy je w załączeniu.

W szczególności zaś rozporządzenie określa:

 • sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 i 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6 tej ustawy, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
 • wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, w tym kwot refundacji szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;
 • sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, w tym kwot refundacji, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
 • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, w tym kwot refundacji, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
 • szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, w tym kwot refundacji, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

  Państwo zapewnia uczniom szkół podstawowych bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne

  Przedmiotowa dotacja jest udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie przepisów art. 54 ww. ustawy, który stanowi, że uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

  W związku z tym publiczna szkoła podstawowa i szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

 • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
 • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

 • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

   

  Przepis ten wskazuje przy tym, że zadaniem dyrektora szkoły jest zapewnienie co najmniej trzyletniego okresu ich używania tych podręczników lub materiałów.

  Organy prowadzące szkół podstawowych mogą wystąpić o dotacje w różnych terminach

  Szczegółowe informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji, które dyrektor szkoły ma przekazać jednostce samorządu terytorialnego, wraz z formularzem, na którym te dane mają być przekazywane, zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Natomiast w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, w załączniku nr 2.

  Ma to znaczenie, ponieważ w przypadku wysokości dotacji dla tych uczniów przewidziano.

  Zgodnie z rozporządzeniem środków budżetu państwa przeznaczone w 2023 r. dla jednostek samorządu terytorialnego na te dotacje będą dzielone przez ministra edukacji między województwa w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 26 września. Przy czym w pierwszej kolejności podział ten będzie wynikał przede wszystkim z prognozowanej liczby uczniów danych klas, tak by wszystkim zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, a dopiero w drugiej - na wniosek wojewody - przewidziane jest wyrównanie ewentualnych różnic między wysokością przekazanych środków, wynikającą z wniosków o ich udzielenie, a należną kwotą dotacji celowej wynikającą z podziału.

  Dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego będzie zaś udzielał wojewoda, w terminie do:

 •  

  3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15 kwietnia do 5 maja;
 • 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 6 maja do 12 lipca;
 • 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 13 lipca do 15 września.
 •  

  Maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne

  Maksymalne kwoty dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, określa rozporządzenie Rady Ministrów z 26 czerwca 2020 r. i wynoszą one:

 • 90 zł na ucznia (w przypadku klas I-III) na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne;
 • na podręczniki lub materiały edukacyjne:
  168 zł na ucznia (klasy IV),
  216 zł na ucznia (klasy V i VI),
  300 zł na ucznia klasy VII i VIII).
 • Natomiast kwoty dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 50 zł na ucznia w przypadku klas I-III oraz do 25 zł na ucznia w przypadku klas IV-VIII zgodnie z art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy o finansowaniu oświaty.

   

  Należy jednak zaznaczyć, że wskazane w omawianym rozporządzeniu ministra edukacji i nauki kwoty są bardzo zbliżone do tych wartości, ale nie takie same. I tak w przypadku dotacji na podręczniki kwota ta wynosi:
 • 89,10 zł na ucznia w klasach I-III,
 • 166,32 zł na ucznia klasy IV,
 • 213,84 zł – na ucznia klas V i VI,
 • 297,00 zł na uczniów klas VII i VIII.  
 • Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 49,50 zł na ucznia klas I-III oraz do 24,75 zł na ucznia klas IV-VIII.
Do pobrania
 
Rozporządzenie z 16 marca 2023 r..pdf
782.22 KB format pliku: PDF

Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się