Tarcza 6.0. - z czego możemy korzystać?

Tarcza 6.0. - z czego możemy korzystać?

Tarcza 6.0. - z czego możemy korzystać?

Udostępnij

Tzw. tarcza antykryzysowa 6.0. to odpowiedź na wciąż pogłębiający się kryzys gospodarczy wywołany epidemią SARS-CoV-2.
Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. O jaką pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy?
Jednorazowe dodatkowe postojowe - od 30 grudnia Przysługuje przedsiębiorcom, których główna działalność zakłada pracę w ramach konkretnego PKD (tutaj lista kwalifikujących się PKD:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osoby-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza/2718648).

Dodatkowe jednorazowe postojowe przysługuje przedsiębiorcom, którzy odczuwają znaczne obniżenie dochodu w następstwie COVID-19, a ich przychód w październiku albo listopadzie 2020 r. (należy określić wzgledem którego miesiąca należy porównywać rok 2020 z 2019) był niższy o minimum 40 proc. Względem tego, który uzyskali w analogicznym miesiącu 2019 roku.

By otrzymać dodatkowe postojowe przedsiębiorca musiał być przynajmniej raz beneficjentem poprzednich tarcz (na podstawie wniosków RSP-D, RSP-DB, RSP-DK). Wysokość wypłaconego postojowego będzie taka sama jak poprzednio.

Zwolnienie z ZUS za listopad – od 30 grudnia Przedsiebiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z ZUS-u za listopad, jeśli odnotowali w listopadzie 2020 roku spadek 40 proc. względem litopada 2019 r. Jeśli przedsiębiorca uregulował już składkę listopadową, od 30 grudnia będzie mógł złożyć do ZUS-u wniosek o zwrot wpłaconych środków. ZUS zwróci nadpłatę, jeśli przedsiębiorca nie ma zaległości.

Zwolnienie z naliczania składek od umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia Od 1 stycznia będzie można wystąpić o zwolnienie z naliczania składek od umów cywilnoprawnych. Co istotne, stroną wystepującą jest Zleceniobiorca, nie podmiot zatrudniający. Trzy przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, by Zleceniodawca został zwolniony ze składek to: zawarcie umowy między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r., łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału oraz - Zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Jednorazowe postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych – od 15 stycznia Pracownicy mogą wystąpić o jednorazowe postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych – zatrudnieni przynajmniej od 15 grudnia 2020 r. Co istotne – nie PKD zleceniodawcy determinuje możliwość uzyskania świadczenia postojowego, a rodzaj świadczonej usługi. Zleceniobiorca powinien uzyskiwać przychody z tytułu:

  • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.

Świadczenie postojowe to maksymalnie 2080 zł, natomiast jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynosi do 1299,99 zł, to postojowe będzie wynosić tyle, ile suma wynagrodzeń z tych umów. Z postojowego nie skorzystają osoby, które mają przychody wynoszące więcej niż trzykrotność średniego wynagrodzenia według GUS-u.

Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, jednorazowo udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Przesłanki wymagające spełnienia:

  • na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
  • uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 roku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku
  • nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku.

Wniosek składa się elektronicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

 

mgr Patrycja Blindow

doradca prawny PIK


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się