Zaproszenie do udziału w Festiwalu Ilustracji i Rysunku

Zaproszenie do udziału w Festiwalu Ilustracji i Rysunku

Zaproszenie do udziału w Festiwalu Ilustracji i Rysunku

Udostępnij

Fundacja GPS PRO ART oraz Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach współorganizują pierwszy Festiwal Rysunku i Ilustracji wraz z konkursem na najlepszą polską ilustrację.

icjatywa ta ma na celu stworzenie wydarzenia dedykowanego polskiej ilustracji. Drugim celem, dla którego powołaliśmy FIR, jest stworzenie miejsca przyjaznego polskim ilustratorom, miejsca, w którym możliwe będzie przynajmniej spotkanie artystów, publiczności i wydawców aż po – być może – kreację społeczności artystów zajmujących się ilustracją. Trzecim: zaproszenie do konkursu, by ilustrację i jej autorów promować i spróbować uchwycić nurt, rytm, wychwycić to co świeże, docenić to, co piękne, wyjątkowe, inspirujące w tej dziedzinie sztuki. Wreszcie – to czwarty cel – chcemy promować twórczość, sztuki wizualne, radość kreowania, by raz jeszcze przekonać się, że wszyscy możemy być uczestnikami aktu tworzenia.

Zapraszamy twórców i wydawców, by zgłaszali prace wydane w latach 2022-2023 do konkursu. Prosimy, by wesprzeć nasze starania w promocji konkursu i wydarzenia. Mamy ogromną szansę wspólnie stworzyć wydarzenie i miejsce dedykowane rodzimej ilustracji. Być może znajdziemy lepsze miejsce, niż Przelewice, tylko po co skoro mamy Przelewice?

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz prośbę, by nim się podzielić z wszystkimi osobami, o których wiemy, że powinny się o naszej inicjatywie dowiedzieć. Będziemy za takie wsparcie niezwykle zobowiązani.

W imieniu organizatorów

Grzegorz Szczepaniak, prezes Fundacji GPS PRO ART

REGULAMIN KONKURSU NA POLSKĄ ILUSTRACJĘ ROKU

w ramach Festiwalu Ilustracji i Rysunku w Przelewicach

§1 Konkurs

1. Organizatorami konkursu na polską ilustrację roku (dalej zwanego: „Konkursem”) są współorganizatorzy Festiwalu Ilustracji i Rysunku w Przelewicach, tj. Fundacja GPS PRO ART i Ogrody Przelewice Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach (zwani dalej „Organizatorami”).

2. Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ilustracji stworzonej przez polskiego autora i opublikowanej z dedykowanym tekstem(w wydawnictwach papierowych, Internecie lub audiobookach) w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 a także promocja sztuk wizualnych, w szczególności sztuki ilustracji.

3. Tematyka i format prac są dowolne.

4. Termin zgłaszania i przesyłania do Organizatorów prac upływa 30 czerwca 2024 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy do Organizatora na adres poczty elektronicznej podany w § 2 ust. 7.

5. Fundatorami nagród w Konkursie są Organizatorzy.

6. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2 Warunki uczestniczenia w Konkursie i wykonania pracy plastycznej

1. Udział w Konkursie mogą brać autorzy posiadający polskie obywatelstwo (dalej: „Uczestnicy”).

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

1) ilustracji książkowych,

2) ilustracji prasowych,

3. Konkursowa praca musi być pracą własną Uczestnika.

4. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może zgłosić Organizatorowi po jednej propozycji (pracy lub kolekcji prac) w każdej z kategorii.

5. Praca nie może być wykonana zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę (w tym przy pomocy innych osób).

6. Praca plastyczna może być wykonana w technikach tradycyjnych i cyfrowych.

7. Pracę/e o rozmiarach nie przekraczających wielkości kartki A3 (297x420 mm) należy przesłać w formie pliku graficznego o rozszerzeniu „jpeg” lub „jpg” i rozdzielczości nie mniejszej, niż 300 dpi na adres niepart@gazeta.pl.

8. Zgłoszenie należy opatrzyć informacją mailową zawierającą:

 1. imię i nazwisko autora oraz umieszczonym w nawiasie zapisem inicjałów użytych do opisania plików (patrz § 2, ust. 8, pkt 4),

 2. kontakt mailowy i telefoniczny do autora lub osoby ją reprezentującej,

 3. tytuły prac z przyporządkowanymi do nich nazwami plików zawierających zgłoszoną/e pracę/e,

 4. pliki graficzne zawierające zgłoszone prace muszą być nazwane wg schematu: inicjały autora/ki_rok urodzenia autora/ki_nr kategorii+ewentualnie kolejną literę alfabetu, jeśli zgłoszenie dotyczy większej liczby prac w kolekcji (np. GTS_1970_1a).

9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwoleń na wykorzystanie prac, w szczególności:

1) wprowadzania pracy do komputera, sieci komputerowych, Internetu,

2) publicznej prezentacji i wyświetlanie pracy, w tym jej umieszczenie w sieci Internet,

3) wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

4) przesyłanie pracy innym podmiotom współpracującym z Organizatorami w celu realizacji wystawy pokonkursowej i/lub promocji wystawy pokonkursowej, a także Festiwalu Ilustracji i Rysunku w Przelewicach.

5) zezwolenie dotyczy wykorzystania prac w celach non-profit, w szczególności promocji sztuki ilustracji, Festiwalu Ilustracji i Rysunku, artystów itp. Wykorzystanie pracy w projektach innych, niż non-profit wymaga pisemnej zgody autora wraz z określeniem warunków jej wydania.

10. Z chwilą przekazania pracy konkursowej, Uczestnik przenosi na Organizatorów autorskie prawa majątkowe na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone co do terytorium i kanału wykorzystywanie przez nich prac zgłoszonych do Konkursu. Prawa autorskie o których mowa w niniejszym ustępie, Uczestnik przenosi na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej/elektronicznej, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono;

 2. publiczne wystawianie, publikowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

11. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych Uczestnika zawartych w treści e-maila, w którym zostanie przesłana ta praca, oraz w oświadczeniach załączonych do tej wiadomości. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne przekazanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

12. Dane osobowe Uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Klauzulę informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe do przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji Konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

13. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.

14. Prace do Konkursu mogą zgłosić autorzy bądź podmioty, które je opublikowały.

15. W przypadku zgłoszenia prac przez podmioty, które je opublikowały podmioty te są zobowiązane poinformować o tym fakcie autora i uzyskać jego zgodę na zgłoszenie jego prac do Konkursu. Organizatorzy zastrzegają, że mogą, ale nie muszą weryfikować czy autor wydał wspomnianą powyżej

zgodę. W przypadku braku zgody autora na zgłoszenie pracy do Konkursu przez podmiot publikujący, zostanie ona zdyskwalifikowana, a Organizatorzy nie będą ponosić odpowiedzialności przed autorem i publikatorem z tytułu niewłaściwego trybu zgłoszenia pracy.

§3 Wyniki Konkursu i nagrody

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury. Skład Jury ustala Organizator.

2. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni po jednym laureacie z każdej kategorii wymienionych w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem, iż Organizatorzy mogą zrezygnować z wyłonienia laureatów w poszczególnych kategoriach.

3. Jury dokona oceny prac w terminie 21 dni od dnia upływu terminu do nadsyłania prac plastycznych.

4. Jury dokona oceny prac zgodnie z następującymi kryteriami:

1) Kryteria formalne – zgodność pracy z zapisami Regulaminu, wpłynięcie pracy plastycznej w terminie, prawidłowego przesłania prac zgodnie z zapisami § 2 ust. 7 i 8 Regulaminu;

2) Kryteria merytoryczne – oryginalność, pomysłowość, technika, odniesienie do ilustrowanego tekstu.

5. Prace niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury w zakresie kryteriów wykonania i nie będą brały udziału w wyłonieniu laureatów.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie uroczystości wręczenia nagród i wernisażu wystawy pokonkursowej w ramach Festiwalu Ilustracji i Rysunku.

7. Pula nagród obejmuje:

 1. cztery wyróżnienia po 500 zł (po dwa w każdej kategorii),

 2. dwie nagrody główne po 3 tys. zł (po jednej w każdej kategorii),

 3. jedną nagrodę Grand Prix w wysokości 8 tys. zł (dla najlepszej polskiej ilustracji).

8. Jury ma prawo do innego rozdysponowania nagród.

9. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają żadnym procedurom odwoławczym.

§4 Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

1) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny;

2) nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów we wszystkich lub w niektórych kategoriach wiekowych, w szczególności w przypadku zbyt małej liczby przesłanych wszystkich prac plastycznych we wszystkich lub w danej kategorii.

3. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

4. Dodatkowych informacji na temat Konkursu w imieniu Organizatorów udziela Grzegorz Szczepaniak: grzegorzszczepaniak0215@gmail.com.

5. Przesłanie pracy plastycznej w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

7. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia
Załącznik do Regulaminu KONKURSU NA POLSKĄ ILUSTRACJĘ ROKU

w ramach Festiwalu Ilustracji i Rysunku w Przelewicach


Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika KONKURSU NA POLSKĄ ILUSTRACJĘ ROKU w ramach Festiwalu Ilustracji i Rysunku w Przelewicach są Ogrody Przelewice Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, Przelewice 17, 75-210 Przelewice, tel. 915643080, mail: sekretariat@ogrodprzelewice.pl. Szczegółowe dane kontaktowe podane są na stronie internetowej www.ogrodprzelewice.pl

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych następuje za pomocą adresu e-mail: iod@ogrodprzelewice.pl

 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia KONKURSU NA POLSKĄ ILUSTRACJĘ ROKU w ramach Festiwalu Ilustracji i Rysunku w Przelewicach, na podstawie zgłoszenia, które jest równoznaczne z wyrażeniem zgody. Można ją w każdym czasie wycofać przesyłając stosowną informację na adres e-mail wskazany w ust. 1 powyżej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem Konkursu uniemożliwi ocenę pracy konkursowej, której dotyczą dane osobowe, wobec których wycofano zgodę na przetwarzanie.

 5. Korzystanie z danych osobowych, o których mowa w ust. 1, po zakończeniu Konkursu opierać się będzie także na przesłance uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 lit. f rozporządzenia RODO) – w celu wykazania przez Organizatorów praw do korzystania z pracy konkursowej w zakresie określonym w regulaminie Konkursu.

  1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przechowywane przez okres korzystania z pracy konkursowej przez Ogrody Przelewice Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej (w związku z korzystaniem z pracy konkursowej Organizatorów Konkursu musi być w stanie wykazać wobec podmiotów trzecich fakt posiadania praw do tej pracy).

  3. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w ust. 5 powyżej).

  4. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, narusza przepisy rozporządzenia RODO.

  5. dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą podlegały profilowaniu.

   Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogą być także publikowane na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatorów (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu).

  6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przechowywane przez okres korzystania z pracy konkursowej przez Ogrody Przelewice Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej (w związku z korzystaniem z pracy konkursowej Organizatorów Konkursu musi być w stanie wykazać wobec podmiotów trzecich fakt posiadania praw do tej pracy).

  8. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w ust. 5 powyżej).

  9. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, narusza przepisy rozporządzenia RODO.

  10. dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą podlegały profilowaniu.


   


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się