Program wsparcia wydawnictw im.Boya-Żeleńskiego

Program wsparcia wydawnictw im.Boya-Żeleńskiego

Program wsparcia wydawniczego Boy-Żeleński 2018 regulamin

Udostępnij

Jak mogą Państwo zauważyć, ustalono tematy priorytetowe tej sesji, ale nie wyklucza to innych tematow. Inne książki będą też jak najbardziej brane pod uwagę.

 

Ponizej znajda Panstwo statystyki z lat 2011-2017:

W kazdej rocznej sesji:

- srednia ilosc wnioskow otrzymanych: 37

- srednia ilosc projektow wspieranych: 17

- wysokosc kwoty zgloszonej na kazdy projekt: od 1.000 do 25.000 zl.

- wysokosc subwencji przeznanej na kazdy projekt: od 1.000 do 10.000 zl.

- srednia wysokosc przeznanych subwencji: 5.100 zl.

 

I – Cel

Program Wsparcia Wydawniczego Boy-Żeleński ma na celu zwiększenie liczby wydań polskich przekładów francuskich książek na polskim rynku, poprzez wsparcie polskich wydawców.
II – Podmioty uprawnione do składania wniosków
O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie wydawnictwa. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków.

III – Projekty kwalifikujące się do rozpatrzenia
Będą rozpatrywane projekty wydania francuskich książek w przekładzie na język polski. Będą brane pod uwagę zwłaszcza książki dla dorosłych, a także dla dzieci i młodzieży.
Projekty wznowień lub publikacji wydanych już wcześniej tytułów w nowym przekładzie również będą rozpatrywane, pod warunkiem że będą dobrze uzasadnione zapotrzebowaniem na nie ze strony czytelników lub - w przypadku wznowień – wyczerpaniem nakładu.
Nie będą brane pod uwagę poradniki ani podręczniki szkolne.


IV – Priorytety w roku 2018
Przy rozpatrywaniu projektów Ambasada Francji w Polsce zwróci szczególną uwagę :
- na książki o pierwszej wojny światowej i jej następstwach (również w Polsce, w ramach setnej rocznicy odzyskania niepodległości)
- na książki o pamięci zbiorowej i polityce pamięci
- na książki o polityce migracyjnej i historii migracji ludności
- na powieści dla młodzieży.

V – Przeznaczenie dotacji
Dotacja pokrywa koszty przygotowania, tłumaczenia i wydrukowania książki. Dotacja nie pokrywa kosztów nabycia praw, kosztów funkcjonowania wydawnictwa ani kosztów promocji książki.
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 30% całego budżetu.
Nie podlegają zwrotowi koszty pracy wykonanej w związku z realizacją projektu przez pracownika wydawnictwa zatrudnionego na etacie, chyba że wydawnictwo przedstawi odrębną umowę o dzieło zawartą z pracownikiem oraz dowód zapłaty.

VI –Warunki, które musi spełnić wnioskodawca
1. O ile książka nie znajduje się w domenie publicznej, wnioskodawca musi przedstawić podpisaną umowę o nabyciu licencji.
2. Jeden wnioskodawca może zgłosić najwyżej dwa projekty.
3. Wnioskodawca musi dostarczyć najpóźniej do 1 lutego 2018 komplet wymienionych poniżej dokumentów :
- podpisany i opatrzony datą formularz zgłoszeniowy (wypełniony na komputerze)
- kopię umowy o nabyciu licencji podpisanej przez oba wydawnictwa, o ile książka nie jest w domenie publicznej,
- w miarę możliwości PDF ksiażki wyłącznie mailem, w formacie pdf, na następujący adres :
frederic.constant@institutfrancais.pl


VII – Kryteria oceny wniosków
1. Umiejcowienie publikacji na polskim rynku książki
2. Doświadczenie tłumacza
3. Skuteczność planowanych kanałów dystrybucji i sposobów promocji książki
4. Zobowiązanie wnioskodawcy do wydania książki do dnia 31 października 2018 r. i dostarczenie w tym samym terminie do Instytutu Francuskiego w Polsce (Frédéric Constant, ul. Widok 12 – 00-023 Warszawa), który przekaże Ambasadzie Francji, następujących dokumentów:
- 10 egzemplarzy książki z zamieszczoną w języku francuskim i polskim formułą informującą o udzielonym wsparciu (jej dokładne brzmienie podane jest w tekście umowy zawieranej przez Ambasadę Francji z wydawnictwem), oraz z logotypem Instytutu Francuskiego w Polsce na czwartej stronie okładki.
- kopię strony internetowej wydawnictwa poświęconej ksiażce, z zamieszczoną w języku francuskim i polskim formułą informującą o udzielonym wsparciu oraz z logotypem Instytutu Francuskiego w Polsce,
- faktura VAT wyrażona w PLN wystawiona przez wydawnictwo na Ambasadę Francji na kwotę przyznanej dotacji,
- kopie faktur VAT wystawionych przez dostawców usług na wydawnictwo. Faktury muszą być wyrażone w PLN, zawierać tytuł książki i dotyczyć wykonania prac wymienionych w art. V na ogólną kwotę równą przyznanej dotacji lub wyższą ,
- dowody zapłaty ww. faktur przez wydawnictwo (np. potwierdzenie przelewu) w wysokości co najmniej równej przyznanej dotacji

5. Skuteczność wykorzystania dotacji otrzymanych uprzednio w ramach Programu Wsparcia Wydawniczego Boy-Żeleński oraz innych francuskich programów wsparcia wydawniczego (Institut Français, Centre National du Livre).


VIII – Sposoby wypłaty dotacji
W przypadku zaakceptowania wniosku wydawcy, wsparcie Ambasady Francji w Polsce jest udzielane na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ambasadą Francji a wydawnictwem. Dotacja jest wypłacana w formie zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych przez wydawcę (artykuł V):
- po wydaniu książki,
- do wysokości kwoty wskazanej w umowie,
- po złożeniu do Instytutu Francuskiego w Polsce (Frédéric Constant, ul. Widok 12 – 00-023 Warszawa) dokumentów wymienionych w punkcie 4. artykułu VII, najpóźniej do 31 października 2018 roku.
Nie spełnienie ostatniego wymogu oznacza automatyczne anulowanie przyznanej dotacji i wykluczenie możliwości udziału w następnej sesji programu.


IX – Terminy obowiązujące w sesji 2018

1 lutego 2018 Ostateczny termin składania dokumentów (artykuł VI, punkt 3) wyłącznie mailem, w formacie pdf, na adres:
frederic.constant@institutfrancais.pl
Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
Luty 2018 Rozpatrywanie wniosków i powiadomienie wnioskodawców o wynikach.
Podpisanie dwustronnej umowy pomiędzy Ambasadą Francji a wydawnictwem.
31 października 2018 Ostateczny termin wydania książki i dostarczenia do Instytutu Francuskiego w Polsce wymaganych dokumentów (wymienionych w pkt. 4 artykułu VII).
1. czerwca 2019 Ostateczny termin przesłania bilansu sprzedaży oraz raportu z akcji promocyjnej (zawierającego wszystkie wzmianki o książce w mediach).

PROGRAM WSPARCIA WYDAWNICZEGO BOY-ŻELEŃSKI 2018

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(prosimy o wypełnienie oddzielnie formularza

dla każdego projektu – maksymalnie 2)

 

 

 

 

Wydawnictwo polskie 

 

Nazwa : …………………………………………………………………………………………………………….

Adres :………………………………………………………………………………………………………………

Telefon :…………………………………………………………………………………………………………….

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………….

Strona internetowa : ………………………………………………………………………………………………

Przedstawiciel mający podpisać umowę z Ambasadą Francji:

Imię i nazwisko :……………………………………………………………………………………………

Stanowisko :………………………………………………………………………………………………..

Osoba zajmująca się wnioskiem: ………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko :……………………………………………………………………………………………

Stanowisko :…………………………………………………………………………………………………

Telefon :……………………………………………………………………………………………………..

E-mail :……………………………………………………………………………………………………….

 

 

Książka

 

Autor : ………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł francuski : …………………………………………………………………………………………………….

Wydawnictwo francuskie : ………………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko tłumacza (wa razie potzreby Ambasada Francji może poprosić o CV) : ……………………………………………………………………………………………………

Wynagrodzenie tłumacza (PLN /arkusz) : ………………………………………………….

 

Przewidywany nakład : ………………….egz.

Przewidywana data publikacji (miesiąc / rok): ………………………………………………………………….

Przewidywana cena w sprzedaży (z VAT) PLN : ………………………………………………………………

Przewidywana wersja cyfrowa : tak / nie

 

 

Całkowity budżet (PLN) : …………………………………………………………………………………………

Wnioskowana kwota (PLN) : …………………………………………………………………………………….

 

Reedycja (w tym samym tłumaczeniu) : tak / nie

Jeśli tak, podać rok ostatniego wydania po polsku:

Jeśli tak, u jakiego wydawcy :

Jeśli tak, czy przewidywany jest nowy aparat krytyczny / przedmowa ?: tak / nie

 

 

Wydanie tekstu w nowym tłumaczeniu: tak / nie

Jeśli tak, podać rok ostatniego wydania po polsku:

Jeśli tak, u jakiego wydawcy :

Jeśli tak, czy przewidywany jest nowy aparat krytyczny / przedmowa ?: tak / nie

 

 

Umowa licencji z wydawcą francuskim (nie wypełniać jeśli książka jest w domenie publicznej) 

 

Data podpisania : ………………………………………….

Czas trwania licencji : ……………………………………..

 

 

UWAGA ! Prosimy o załączenie kopii umowy.

 

 

Poprzednie polskie tłumaczenia autora

 

Czy publikowano już książki autora po polsku? Tak / Nie

Jeśli tak, prosimy wymienić dwa ostatnie publikowane po polsku tytuły (także u innych wydawców) :

 

Książka nr 1

Tytuł francuski : ………………………………………………………………………………………….

Tytuł polski : ……………………………………………………………………………………………

Wydawca polski: …………………………………………………………………………………………..

Rok wydania po polsku: …………………………………………………………………………………..

 

Książka nr 2

Tytuł francuski : ………………………………………………………………………………………….

Tytuł polski : …………………………………………………………………………………………….

Wydawca polski: ………………………………………………………………………………………….

Rok wydania po polsku: ……………………………………………………………………………………

 

 

 

Budżet

 

 

Wydatki

PLN

Przychody

PLN

do sprecyzowania

 

Program Boy-Zelenski

(kwota oczekiwana) (maksymalnie 30% całego budżetu)

 

do sprecyzowania

 

Inne (do sprecyzowania)

 

do sprecyzowania

 

Inne (do sprecyzowania)

 

do sprecyzowania

 

Inne (do sprecyzowania)

 

do sprecyzowania

 

Inne (do sprecyzowania)

 

do sprecyzowania

 

Inne (do sprecyzowania)

 

Suma wydatków

 

Suma przychodów

 

 

 

UWAGA! Budżet musi być zrównoważony (suma wydatków = suma przychodów)

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Dlaczego ważne wydaje się Państwu opublikowanie tej książki obecnie w Polsce?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Dystrybucja książki

 

Prosimy o opisanie planowanych kanałów dystrybucji :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Promocja książki

 

Prosimy wymienić planowane działania promocyjne w związku z wydaniem książki :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

Ja niżej podpisany, ……………………………………………………………………. jako przedstawiciel wydawnictwa

……………………………… ………………………………………. oświadczam, że przyjąłem do wiadomości warunki wyrażone w Regulaminie Programu Wsparcia Wydawniczego Boy-Zeleński (sesja 2018) i zobowiązuję się ich przestrzegać.

 

 

 

 

Data,

Podpis i pieczątka

 


Komentarze

Komentując naszą treść zgadzasz się z postanowieniami naszego regulaminu.
captcha

Poinformuj Redakcję

Jeżeli w Twojej okolicy wydarzyło się coś ciekawego, o czym powinniśmy poinformować czytelników, napisz do nas.

Twoich danych osobowych nie udostępniamy nikomu, potrzebujemy ich jedynie do weryfikacji podanej informacji. Możemy do Ciebie zadzwonić, lub napisać Ci e-maila, aby np. zapytać o konkretne szczegóły Twojej informacji.

Twoje Imię, nazwisko, e-mail jako przesyłającego informację opublikujemy wyłacznie za Twoją zgodą.

Zaloguj się


Zarejestruj się

Rejestrując się lub logując się do Portalu Księgarskiego wyrżasz zgodę na postanowienia naszego regulaminu.

Zarejestruj się

Wyloguj się